Meny
Søk
Logo
Ring oss:
906 18 490

Salgsbetingelser.

Utstedelsesdato, versjon, revisjon og utsender er angitt nederst i dokumentet.  Betingelsene følger våre leveranser separat som vedlegg, og er oppgitt på våre nettsider under “Salgsbetingelser” i toppmenyen.

Disse betingelsene begrenser ikke rettigheter gitt forbrukere i Lov om Forbrukerkjøp (Forbrukerkjøpsloven). Vi viser forøvrig til Lov om opplysningsplikt og angrefrist ved fjernsalg ved forbrukerkjøp. Skjema om angrerett, medfølger leveransen ved salg til forbruker. Ved salg til profesjonelle, gjelder våre salgsbetingelser om ikke annet er skriftlig avtalt.

1. Gyldighet.

Våre salgsbetingelser gjelder generelt for salg av deler. Forbrukerkjøpsloven (Lov om forbrukerkjøp), settes ikke til side. Disse betingelsene gjelder salg av deler til profesjonelle og forbruker, der hvor ikke norsk lov setter begrensninger ved avtaler i salg til forbruker. Dieselmann AS forbeholder seg retten til å endre betingelsene til enhver tid. 

2. Tilbud og ordrebekreftelse.

Tilbud er å regne som grunnlag for vurdering og forplikter ikke Dieselmann AS til levering. Tilbud gir ikke opphav til ansvar for forhold rundt produktet eller beslutninger som er tatt av kunden på bakgrunn av de opplysninger som er gitt i tilbudet. Dieselmann AS forplikter seg til de opplysninger som er gitt i ordrebekreftelsen, med de begrensinger som er oppgitt i våre salgsbetingelser.

3. Data oppgitt i spesifikasjoners og datablad.

Dieselmann AS har ikke ansvar for eventuelle avvik som oppstår i leverandørenes datablader som er videresendt kunden. Dette gjelder vekt, mål og ytelser, men også andre produktdata oppgitt av leverandøren som dannet grunnlag for beslutningen om kjøp.

4. Levering og forsendelse.

Leveringer er EXW i følge Incoterms 2020, datert januar 2020. Dieselmann gir i følge reglene kjøperen tilgang til produktet når varene er klar i følge ordrebekreftelse eller separat avtale. Kjøper bærer all risiko og kostnader forbundet med å bringe varene til avtalt bestemmelsessted. Levering og avtale om ansvar kan avvikes separat skriftlig med henvisning til øvrige bestemmelser i Incoterms 2020. Kjøper bærer også alt ansvar for retur av deler om ikke annet er avtale skriftlig. Dieselmann AS er ikke ansvarlig for skader, andre uforutsette hendelser, utgifter eller kostnader grunnet i forsinkelser fra fabrikk eller ved forsendelse av varen. Leveringstider er alltid å anse som veiledende og binder ikke Dieselmann AS i forhold til ansvar uansett grunn.

Kjøper forplikter seg til uten ugrunnet opphold å undersøke varen for transportskader ved mottak om andre betingelser enn EXW er avtalt. Skadens omfang skal da påføres gjenpart av fraktbrev og Dieselmann øyeblikkelig varsles.

5. Force majeure.

Som force majeure regnes alle forhold under kjøpslovens § 23. Under dette faller også forhold som trafikkvanskeligheter, utbrudd av pandemier, kassasjon av komponenter som inngår i leveransen og andre forhold som er meddelt av myndigheter som rekvirering og innskrenking av nødvendige ressurser.

6. Salgspant

Dieselmann AS har eiendomsretten til varene fram til de er av Dieselmann AS å anse som fullt betalt.

7. Oppgitte priser.

Den i ordrebekreftelsen oppgitte pris, er gyldig med forbehold om trykkfeil som åpenbart ikke er korrekt. Prisene er gyldig for leveringsdagen og er faste om ikke kursforbehold er angitt av Dieselmann AS. Om kursforbehold er oppgitt, tas et avvik på +/-2 % som normalt og utløser ikke endring. Det tas forbehold om prisendring grunnet uventede fraktkostnader eller pålegg gitt av myndigheter. Dieselmann AS sender faktura elektronisk som vedlegg i e-post. Faktura sendes kun i separat brevpost om kunden spesielt ber om dette, og medfører fakturagebyr på kr. 45,-.

8. Betalingsbetingelser.

Som standard betalingsbetingelser gjelder kontant før forsendelse fra Dieselmann AS’ lager. Alle andre betingelser gjeldende forfall av betaling må avtales separat, og oppgis i tilbud eller ordrebekreftelse. Om kreditt er avtalt, kan avtalen frafalles om kjøpers kredittverdighet skulle endres fra avtale er inngått frem til tidspunkt for forsendelse fra vårt lager. Dieselmann kan avtale delbetaling på forskudd eller under leveransens gang som garanti for avtalens gjennomføring, uavhengig om avtale om kreditt eller delkreditt er inngått. Betaling med kontanter aksepteres ikke.

9. Reklamasjon og ansvar for mangler.

Det følgende begrenser ikke rettigheter gitt ved forbrukerkjøp.

Dieselmann AS gir 12 måneders garanti på alle deler regnet fra dato send fra vårt lager og begynner å løpe fra denne dato. Vårt ansvar gjelder feil ved delen som beviselig kan regnes som fabrikasjonsfeil eller feil ved sammenstilling av delen.  

Dieselmann AS har ikke ansvar for utgifter påført ved montering eller demontering utover det som leverandører eventuelt måtte dekke.

Retten for å hevde reklamasjon, gjelder når delen inngår i en maskin som går ett skift.

Kunden forplikter seg til på kontrollere varen ved mottak og også etter montering med hensyn på feil ved varen eller selve funksjonen på varen. Eventuelle avvik skal meddeles Dieselmann AS uten ugrunnet opphold og senest 10 dager etter at avviket er, eller burde ha blitt, oppdaget.

Reklamasjonsfristen forlenges ikke om kunden velger ikke å ta varen i bruk etter mottak.

Ved godkjent reklamasjon, vil Dieselmann AS erstatte de reklamerte varene med nye eller reparerte komponenter. Dieselmann AS forbeholder seg også retten til å reparere om dette er den fremgangsmåten som regnes å være den beste. Kunden eller Dieselmann AS kan også kreve/tilby heving av transaksjonen om dette skulle vise seg å være hensiktsmessig. Kunden må kreve heving umiddelbart og senest ved tidspunktet for avtale av reparasjon eller omlevering av delen.

Dieselmann står ikke ansvarlig for utgifter som kan anses å være utover det normale, som f. eks. bruk av helikopter, løfteinnretninger eller innleie av maskiner for montering/demontering. 

Alle utskiftede deler som ikke sendes i retur, må holdes tilgjengelige for Dieselmann AS i 3 måneder etter at ny komponent er mottatt.

Alt ansvar frafalles om delen bearbeides, ikke monteres korrekt eller hvor det benyttes ikke godkjente smøremidler. Alle deler skal monteres som oppgitt i leverandørens originale manualer for den aktuelle maskinen. Kunden har selv ansvar for å skaffe tilveie nødvendige data og manualer for montering av delen i maskinen. Om datablad er spesielt nødvendig for selve delens funksjon, skal dette skaffes til veie av Dieselmann AS.

Reklamasjonsfristen for erstatningsdeler, løper fra den dagen den nye delen er sendt fra vårt lager om ikke annet er oppgitt.

10. Ansvarsbegrensning.

Dieselmann AS kan ikke gjøres ansvarlig for produksjonstap, skader på person, dyr, gjenstand eller skader av noen annen art uansett årsak som skyldes mangelfull levering, forsinket levering, trykkfeil eller feil i uttalelser som er gitt. Alt ansvar er begrenset av våre salgsbetingelser, annet enn det som er oppgitt ved norsk lov. Dieselmann har heller ikke ansvar for 3. person som måtte bli påvirket av leveransen eller avtaler inngått i forbindelse med den.

All veiledning som er gitt i forbindelse med leveransen eller påfølgende reklamasjon, er å regne som rådgivende og utløser ikke noen forpliktelser.

11. Retur av deler.

a)  All retur av deler skal avtales skriftlig med Dieselmann AS.  

b)  Returnerte deler må være salgbare for Dieselmann AS og fremstå    som fabrikknye. Deler som tas i retur må være i original emballasje. Ved skader på emballasjen kan retur ikke påregnes. 

c)  Deler som har vært montert eller fjernet fra originalemballasjen, tas ikke i retur.

d)  Retur av deler må avtales innen 30 dager etter at delen er sendt fra vårt lager i Norge.

e)  Pakningssett eller deler av dette tas ikke i retur grunnet manglende mulighet for  kvalitetskontroll.

f)  Returfrakt betales av kjøper.

g)  Dieselmann AS forbeholder seg retten til å avslå retur av delen etter kvalitetskontroll selv om retur er avtalt.

h)  Spesialbestilte deler tas ikke i retur.

i)   Det beregnes et returgebyr 20 % av delens fakturabeløp.

j)  Etter at avtale om retur er inngått, skal delen sendes oss umiddelbart og senest innen 3 dager.

12. Verneting.

Ved eventuell tvist vil parene godta Oslo Byrett som verneting.

Salgsbetingelser gjeldende for Dieselmann AS.

  • Dato: 21.01.2021
  • Gyldig til: Neste revisjon
  • Revisjon: 4
  • Revidert av: AE
  • Utgitt av: Daglig leder (TA)
  • Ansvarlig utgiver: Daglig leder (TA)

Inkl mva
Handlekurv
Ingen varer i kurven

Siste nytt:

Bestselger
Oljefilter Perkins

2654403. Perkins 3.152, 4.108, 4.236 og ....


Utviklet av Bysant AS